Cập nhật các trang PTC đầu năm 2011Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.008$ 5+ 3$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 3$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(20-50?) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 5 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(50$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/1m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(30) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(NL) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4+ 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(NL) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.005$-0.002$ 10+ 0.5$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.005$-0.002$ 10+ 0.5$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(80) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4+ 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(40) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(55) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 4$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(10) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.008$ 4 1$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 7 1$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4+ 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(250) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4+ 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.001$ 10+ 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 001 10+ 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: Matrix and PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(?) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.003$ 12+ 0.5$ Instantly AP&LR Click to see
Matrix and PTC - - - - - nt

Ngày thêm: 18/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(25) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First Instantly AP&LR Click to see
Gold(?$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP&LR nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(60) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(-$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt


0 Comments for "Cập nhật các trang PTC đầu năm 2011"

Mời bạn comment, không spam nhé!

 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online